TÜRKÜ NİYƏ SEVMİRLƏR?

(Mixi yazılardan sonrakı faktlar Azərbaycan və nisbətən Səlcuq və Moğöl türklərini əhatə edir. Osmanlı türklərinin səmaya sığmayan faktları verilmir).
TÜRKÜ tarix boyu ətrfadakı xalqlar danıblar. Paxıllıqdan.
Türkü gil yazıların yaradıcısı kimi sevməyiblər.
Türkü Bəşər tarixində ilk zəngin yazılı sivilizasiyanın yaradıcısı kimi sevməyiblər.
Türkü Allahın Yer üzündə həyatı yaradıb ona “TİRRİK” deməsi və bu addan da TÜRK etnotermini yaranmasına və onu özünə milli ad seçməsinə görə sevməyiblər.
Türkü ilkin hökmdar Nemrutun əmri ilə Babil Qülləsini tikib Allahın Empireyasına (Ərşinə) qalxdığına görə sevməyiblər.
Türkü İncilin Bereşit (hebruca, Mənşə demək) kitabının gil yazılı müəllifi kimi sevməyiblər.
Türkü dünyaya Adamdan tutmuş İbrahimə kimi Ulu Ataerkillər (Patriarxlar) bəxş etdiyinə görə sevməyiblər.
Türkü Babildəki ASMA BAĞLAR (dünya gözəli Semir amcaya görə yaradılmış) möcüzəsinin müəllifi kimi sevməyiblər.
Türkü Nuhun oğlu Yafətdən törədiyinə görə sevməyiblər.
Türkü Bəşər tarixində ilk dəfə (6 MİN il öncə) Babildə Cıqqır At (Ziqqurat) azman Məbədini (Allah Melçesi – Allah evi) inşa etdiyinə görə sevməyiblər.
Türkü Muğamat kimi ANA MUSİQİNİN yaradıcısı təki sevməyiblər.
Türkü Dünyanın 7 möcüzəsindən biri sayılan Böyük Çin Səddinin tikilməsindəki triqqer (ona səbəbkar) roluna görə sevməyiblər.
Türkü Sibirdən Roma imperiyasının sərhədlərinə kimi at çapıb ondan bac alan məğrur kimi sevməyiblər.
Türkü dünyanın fatehi kimi sevməyiblər.
Türkü ondan (10) çox imperiya yaradıcısı kimi sevməyiblər.
Türkü müsəlman kimi sevməyiblər.
Türkü Ottoman, Səfəvilər, Moğollar imperiyaları kimi dünynanın üç arealında islam dininə qalxan və qılınc olduğuna görə sevməyiblər.
Türkü ərəblər hakimiyyətindən sonra (10-cu əsr) Persiya İmperiyasında Şahlıq Taxt-tacını ələ aldığı və farslara hakim olduğu üçün (Sultan Mahmud Qəznəvi – 989-cu il) sevməyiblər.
Türkü (Sultan Mahmud Qəznəvi) Hindistanda qılınc çalıb islamı milyonlar arasında yaydığına görə sevməyiblər.
Türkü bir era (MİN İlə yaxın (989-dan 1930-cu ilə kimi) Persiyada hakimi-ŞAHlıq etdiyinə görə sevməyiblər.
Türkü dünyanın 7 möcüzəsindən biri olan Cahan Şahın inşa etdirdiyi TAC MAHAL əbədilik kompleksinə görə sevməyiblər.
Türkü səlib müharibəsində xaç daşıyıcılarını məhv etdiyinə görə sevməyiblər.
Türkü Yegipetdə Məmluk imperiyasının yaradıcısı kimi sevməyiblər.
Türkü şahları – BÖYÜK SƏLCUQLU, HAREZMŞAHLAR, MOĞOL, BÖYÜK HUNLAR, İLHANİLƏR, QƏZNƏVİLƏR, SƏRBƏDARİLƏR, ÇOBANOĞULLARI, CƏLAYİRİLƏR, MÜZƏFFƏRİLƏR, QARQOYUNLULAR, AĞQOYUNLULAR, TEYMURİLƏR, SƏFƏVİLƏR, ƏFŞARLAR, QACARLARa görə sevməyiblər.
Türkü, dahi şair və alimləri MƏSHƏTİ, NİZAMİ, XAQANİ, İZƏDDİN HƏSƏNOĞLU, NƏSR BAKUVİ, MUSTAFA ZƏRİR, QAZİ BÜRHANƏDDİN, ŞAH QAIM ƏNVƏR, NƏSİMİ, CAHANŞAH HƏQİQİ, HAMİDİ, ƏHƏMƏDİ TƏBRİZİ, SULTAN YAQUB (RƏSSAM), XƏTAİ TƏBRİZİ, HƏBİBİ, AŞIQ QURBANİ, ŞAH İSMAİL XƏTAİ, MARAĞAİ, TUSİ, MƏHƏMMƏD FÜZULİ, HƏQİRİ TƏBRİZİ, QÖVSİ TƏBRİZİ, MƏHƏMMƏD ƏMANİ, SAİB TƏBRİZİ, RÜKNƏDDİN MƏSUD MƏSİHİ, TƏRZİ AVŞAR, TƏSİR TƏBRİZİ, MƏHCUR ŞİRVANİ, NİŞAT ŞİRVANİ, ŞAKİR ŞİRVANİ, AĞA NƏSİH ŞİRVANİ, MOLLA VƏLİ VİDADİ, MOLLA PƏNAH VAQİF, BAKUVİ, XƏSTƏ QASIM, AŞIQ VALEH, CAVAD XAN QACAR, AŞIQ ABBAS TUFARQANLI, ƏBÜLQASIM NƏBATİ, SAYAT NOVA, MİRZƏ ŞƏFİ VAZEH, AŞIQ ƏLƏSGƏR, SEYİD ƏZİM ŞİRVANİ, MİRZƏ FƏTƏLİ AXUNDOV, MİRZƏ CƏLİL, MİRZƏ ƏLƏKBƏR SABİR, MİRZƏ KAZIM BƏY, ABBASQULU AĞA BAKIXANOV, QASIM BƏY ZAKİR, HADİ, HÜSEYN CAVİD, CƏFƏR CABBARLI, MƏMMƏD SƏİD ORDUBADİ, ÜZEYİR HACIBƏYLİ, ZÜLFÜQAR HACIBƏYLİ, MÜSLÜM MAQOMAYEV, QARA QARAYEV, FİKRƏT ƏMİROV, BÜLBÜL, ÇAHANGİR CAHANGİROV, SÜLEYMAN ƏLƏSGƏROV, SÜLEYMAN RƏHİMOV, ƏLİ VƏLİYEV, ƏYYUB ABBASOV, MUĞANNA, MEHDİ HÜSEYN, MİRZƏ İBRAHİMOV, SƏMƏD VURĞUN, SÜLEYMAN RÜSTƏM, RƏSUL RZA, ƏLİAĞA VAHİD, MƏHƏMMƏD HÜSEYN ÇƏHRİYAR, İQBAL XAN, RƏŞİD BEHBUİDOV, MEHDİ HÜSEYNZADƏ, SARA AŞURBƏYLİ, ZİYA BÜNYADOV, HABİL ƏLİYEV, MÜSLİM MAQOMAYEV, Cabbar Qaryağdıoğlu, Keçəçi Məhəmməd, Məşədi Cəmil, Seyid Şuşinski, Xan Şuşinski, Əbülfət Əliyev, Şövkət Ələkbərova, Zülfü Adıgözəlov, Əfrasiyab Bədəlbəyli, bu günkü Fərhad Bədəlbəyli
Kərim Kərimov
Osman Sarıvəlli
Mirvarid Dilbazi
Balaş Azəroğlu
Nigar Rəfibəyli
Bəxtiyar Vahabzadə
Nəbi Xəzri
Hüseyn Arif
Məmməd Araz
Xəlil Rza
Qabil
Hökumə Billuri
Fikrət Qoca
Söhrab Tahir
Tahir Salahov
Togrul, Vidadi, Nigar Nərimanbəyovlar
Anar
Polad Bülbüloğlu
Cabir Novruz
Ramiz Rövşən
Vaqif Səmədoğlu
Sabir Rüstəmxanlı
Nəriman Həsənzadə
Məmməd İsmayıl
Zəlimxan Yaqub və indiki halda adlarını unutduğum saysız-hesabsız klassiklərimiz olduğu üçün sevmirlər.
***
Yüzlərlə səbəb gətirə bilərəm ki, niyə bizim məşhur övladlarımızı həmişə özgələşdirməyə çalışıblar. Bu proses dünəndə var idi, bu gün də davam edir. Sovet dövründə proses apogeyinə çatmışdı. Məs., bizdən olmayan azərkeşlər Neftçinin və Dinamo Moskvanın məşhur oyunçusu Ələkbər Məmmədovu qədim Azərbaycan şəhəri DƏRBƏNDDƏ doğulduğuna görə bütün varlıqları ilə çalışırdılar onu ləzgi, avar, tabasaran etsinlər. Nə olur-olsun, hər kəs olsun, təki məşhur futbolçu azərbaycanlı olmasın – ideya, kinlə dolu istək bu idi.
***
Şəkillərdə – DAHİ TÜRK OĞLU NİZAMİ GƏNCƏVİ və
TÜRK BANUSU İRAN ŞAHƏNŞAHI MƏLİK CAHAN XANIM QACAR- MƏHƏMMƏD ŞAH QACARIN ARVADI. Qəsdən göstərirəm ki, baxın, ilsamın tüğyan etdiyi bir dövrdə Türk qadını ərini şahlıq taxtında əvəz edirdi. Və bu yeganə nümunə deyil.
Və BÖYÜK TÜRK-RUS XANƏNDƏSİ MÜSLİM MAQOMAYEV.
*“Müğənni, qədim bir hava çal, muğlar kimi bir muğan havası çal.” N.Gəncəvi