2020-ci İLDƏ BƏŞƏRİYYƏT TİLSİMDƏN XİLAS OLACAQ –

20 ədədinin Qurandakı sirləri … Elə ki, Musa Peyğəmbər səkkiz il çobanlıq müddətin tamamladı, əlavə də iki il artıq işlədi ki, qaynatası Şüeyb Peyğəmbər razı qalsın. Daha sonra Allahdan qəbul etdiyi vəhy üzrə həyat yoldaşını da götürüb, yenidən Misirə (Fironu haqqa dəvət etmək üçün) üz tutdu. Ayrılarkən Şüeyb Peyğəmbər ona Adəm Peyğəmbərdən miras qalmış əsanı bağışladı; hansı ki, həmin əsa bütün peyğəmbərlərin əlindən keçərək vərəsəlik yolu ilə Şüeybə çatmışdı. O da Allahın əmri ilə əsanı Musa əleyhissəlama bağışladı… …Musa Fironun sarayına daxil olaraq, Allah tərəfindən göndərilmiş elçi olduğunu bildirdi və ondan Allahlıq iddiasından əl çəkməyi, zülmə son qoymağı tələb etdi. Əks halda ona Allahdan bəla gələcəyini xəbər verdi. Firon cavab verdi ki, sən mənim sarayımda böyümədinmi? Sonra da bir qibtini öldürüb qaçdın; indi də peyğəmbərlik iddiasına düşmüsən? Belə dedikdən sonra Firon onu öldürtmək istədi. Bu vaxt Musa əlindəki əsanı yerə atdıqda, qüdrəti-İlahidən əsa əjdahaya dönüb, Fironun üstünə yeridi. Zalım şah qorxuya düşərək fikirləşmək üçün üç gün vaxt istədi. Sonra saray əyanlarını məşvərətə yığıb, onlardan məsləhət istədi. Əyanlar dedilər ki, Musa sehrbazdır, onun etdiyi də cadudur. Onun qabağına biz Misirdəki ən güclü cadugərləri çıxarmalıyıq. Beləliklə, Misirdəki ən güclü cadugərlər təəcili saraya yığıldı. Firon onlara vəziyyəti anlatdıqda sehrbazlar dedilər sən onu bizə həvalə elə, öhdəsindən gələrik. Qərar verildi ki, qibtilərə məxsus bayram günündə bütün xalq meydana yığışsın; onların qarşısında sehrbazlar Musanı məğlub edib, Fionun Allah olduğunu xalqa sübut etsinlər. …Elan olunmuş gündə xalq meydana cəm oldu. Musa və qardaşı Harun da, sehrbazlar da, saray əyanları da… hər kəs öz yerin tutdu. Firon soruşdu ki, birinci kim başlamaq istəyir? Musa dedi sehrbazlar başlasınlar. Belə olduqda sehrbazlar əvvəlcədən meydanın ortasına topladıqları qamış və ip topasına sehrli sözlər oxudular. Tilsimin təsirindən qamışların hərəsi bir ilana dönüb, Musanın üzərinə yeriməyə başladılar. Musa belə halla ilk dəfə qarşılaşdığından, qorxub, geri çəkilməyə başlad. Bu vaxt Allahdan vəhy gəldi ki, qorxma, əlindəki əsanı yerə at. Musa atdıqda əsa əjdahaya dönərək, sehirbazların ilanlarının hamısını uddu. Cadugərlər Musanın bu möcüzəsi qarşısında heyrət edərək, ona təslim olduqlarını bildirdilər. Firon bundan qəzəblənərək oradakı sehrbazların hamısının asılmasına qərar verdi. Bu əhvalat “Quran”da öz əksini belə tapmışdır: “Onlar dedilər: “Ya Musa! Özün seç. Ya sən əvvəlcə əsanı yerə tulla, ya da biz birinci tullayaq! Musa dedi: “Xeyr, əvvəlcə siz tullayın!” Sehrbazlar əllərindəkini yerə atan kimi onların sehri üzündən birdən Musaya elə gəldi ki, onların ipləri, qamışları və dəyənəkləri hərəkətə gəlib ilan kimi qarnı üstə sürünür. Musanın canına qorxu düşdü. Biz ona belə buyurduq: “Qorxma, üstün gələcək mütləq sənsən! Sağ əlindəki əsanı yerə tulla, onların düzüb qoşduqlarını bir anda udsun. Onların düzəltdikləri sehrbaz hiyləsindən (əfsundan) başqa bir şey deyildir. Sehrbaz isə, hara gedirsə getsin, mətləbinə çatmaz!” Musa əsasını yerə atan kimi o bir əjdahaya dönüb sehrbazların iplərini, qamışlarını yerli-dibli uddu. Nəhayət, sehrbazlar: “Biz Harunun və Musanın Rəbbinə iman gətirdik!” – deyib səcdəyə qapandılar. Firon, dedi: “Mən sizə izin verməmişdən əvvəl siz Ona iman gətirdiniz, çünki O, əslində sizə sehr öyrədən böyüyünüzdür. Mən də sizin əl-ayağınızı çarpaz kəsdirib xurma ağaclarının kötüklərindən asacağam. Onda hansımızın (mən Fironun, yoxsa Musanın Allahının) əzabının daha şiddətli və daha sürəkli olduğunu biləcəksiniz!” “Quran”, 20-ci surə, 65-71-ci ayələr. “Quran”da təsbit olunmuş bu hadisədə diqqət çəkən bir neçə məqam vardır. Bunlardan biri ondan ibarətdir ki, əhvalat niyə məhz 20 ədədinə bağlandı (20-ci surədə danışıldı)? Elmi-lədun araşdırmalarımız sübut edir ki, “Quran”ın düzülüşü təsadüfü olmayıb, xüsusi bir qanunauyğunluğa tabedir. Qeyd edim ki, 20 ədədi lədun elmində sehr, tilsim rəmzi sayılır. Araşdırmalarımız göstərir ki, magik təsirə (sehrə, caduya) məruz qalmış insanların yuxusuna girən ədəd ən çox 20 (!) ədədi olur. Belə adamlar yuxuda ya 20 nömrəli marşurutda getdiklərini görürlər, ya kiminsə onlara 20 manatlıq əskinaslar verdiyini, yaxud da özlərini seriyası 20 olan şəhərdə (Gəncədə) görürlər. Nəticədə real həyatda onların səfərləri baş tutmur, uğursuzluqları olur, yaxud, gözlədikləri yerdən onlara pul verilmir. Bunun elmi-lədun yozumu odur ki, belə yuxu görən şəxsin magik təsir (neqativ enerji) səbəbindən yolları bağlıdır… Musa əleyhissəlamla cadugərlərin qarşılaşma səhnəsində diqət çəkən digər məqam, onların meydana yığdıqları ip və qamışların ilana çevrilməsidir. Sual yaranır: bu əşyalar niyə başqa heyvana deyil, məhz ilana çevrildi? Araşdırmalarımız göstərir ki, ilan neqativ enerjiyə malik olduğundan, qara magiyanın təsirinə məruz qalan insanların yuxuda ən çox gördüyü heyvan məhz ilan olur. Yeri gəlmişkən, artıq biz elm əsri olan 21-ci əsrin 20-ci ilindəyik. Bu gün Dünyada sehrin, cadunun ən yüksək səviyyədə yayılmasının şahidiyik. Belə ki, artıq dövlət başçıları səviyyəsində bu kimi çirkin işlərlə məşğul olanların varlığı heç kəsdə şübhə doğurmur. Bu səbəbdən Dünyada xeyir-bərəkət çəkilməkdə, xəstəliklər, fəlakətlər tüğyan etməkdədir… Elmi-lədun araşdırmalarımız göstərir ki, məhz əsrin 20-ci ilində bəşəriyyət düşdüyü bu tilsimli vəziyyətdən xilas ola biləcəkdir. Bu xilas olma isə, əvvəlki yazılarımızda bəhs etdiyimiz xilaskarın vasitəsi ilə mümkün olacaqdır. Belə ki, 2020-ci ildə meydana çıxacaq Xilaskar Musa əleyhissəlamın və digər peyğəmbərlərin yükləndiyi elmi-lədunla yükləndiyindən, müasir fironların qurduqları sehrləri bu elmlə dağıdacaqdır. Nəticədə insanlar zülmdən xilas olaraq, öz azadlıqlarına qovuşacaqlar… Paşa Yaqub, Psixoterapevt, elmi-lədun bilicisi

Alət çubuğuna keç